Školní psycholog: 

Mgr. Lenka Minářová

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny: Pátek 9:30 - 12:00

 

Metodik prevence:

Mgr. Denisa Vlková

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Výchovná poradkyně:

Mgr. Miroslava Kurucová

Mgr. Irena Rejlová

tel. 585 225 201                                           

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny: po domluvě

 

Výchovný poradce je v organizační struktuře školy podřízen přímo zástupci ředitele pro výchovnou činnost, v případě potřeby přímo řediteli školy. Není tedy podřízen ani třídním učitelům, metodikovi prevence, ani není odpovědný za svoji práci pedagogicko-psychologické poradně.

Zaměřuje se především na integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně integrace nadaných žáků, věnuje se i problematice kariérového poradenství, prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží a problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací.

 

Činnosti vykonávané výchovným poradcem

1. Poradenská činnost:

eviduje studenty se specifickými vývojovými poruchami učení a chování, včetně studentů z jiného kulturního prostředí a studentů se sociálním znevýhodněním, kontroluje platnost vyšetření z pedagogické poradny a navrhuje a odesílá k jejich vyšetření 

průběžně a dlouhodobě pečuje o studenty s neprospěchem a vytváří předpoklady pro jeho snižování

je k dispozici studentům, jejich rodičům i ostatním vyučujícím v době svých konzultačních hodin

pomáhá zvládat adaptační obtíže při vstupu na gymnázium, upevňovat studijní návyky a dovednosti

pomáhá při řešení osobních obtíží a problémů studentů (komunikace s učiteli, pozice ve třídě, prevence šikany, rodinné problémy)

v oblasti kariérního poradenství pomáhá při volbě zaměření dalšího studia (volba profilových předmětů), zajišťuje testování profesionální orientace

Vypracovává IVP pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, zdravotním znevýhodněním nebo pro mimořádně talentované studenty.  

 

2. Metodická činnost

poskytuje ostatním vyučujícím metodickou pomoc při práci se studenty se specifickými vývojovými poruchami učení a chování

poskytuje ostatním vyučujícím metodickou pomoc v oblasti výchovných trendů, sleduje změny v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství a informuje o nich ostatní vyučující

dle potřeby spolupracuje s dalšími orgány – pedagogicko-psychologickou poradnou, s orgány péče o děti, s policií, případně s lékaři apod.

ve spolupráci s metodikem prevence organizuje výchovné a preventivní akce pro studenty 

spolu se školním metodikem prevence sleduje žáky potenciálně problematické

v případě prospěchových či výchovných problémů nebo na základě doporučení třídního učitele svolává disciplinární komisi, z jejího jednání pořizuje zápis, vede evidenci kázeňských přestupků

 

3. Informační činnost:

výchovná poradkyně se pravidelně účastní čtvrtletních konzultačních schůzek 

informuje o možnostech pomaturitního studia a přípravných kurzech pro studenty maturitních tříd

informuje o možnosti studia v zahraničí a koordinuje studium v zahraničí

zprostředkovává komunikaci mezi školou a rodinou, v případě potřeby informuje rodiče pomocí SP, webu, e-mailem či doporučeným dopisem

zajišťuje besedy s odborníky různých oborů podle zájmu a potřeb studentů i učitelů

poskytuje informace pomocí nástěnky v šatně, zajišťuje informační materiály

 

Classis - kompletní studijní agenda Dům dětí a mládeže CGNR Německý řád nfehLMS

Fakultní škola

logo UP
FaF UK
logo UP