CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU za dobu své dosavadní existence prokázalo schopnost plnohodnotně se zapojit  do  systému  vzdělávání  Olomouckého regionu  a  souběžně  se  transformovat  na  vzdělávací  instituci, která je schopná plnit úkoly kladené na evropské vzdělávací instituce.

Gymnázium bylo založeno v roce 1991 jako první soukromé gymnázium na střední Moravě po roce 1989 pod názvem Moravské reálné gymnázium. Od 1. září 1991 je škola zařazena do sítě škol MŠMT ČR. První  školní  rok byl zahájen 3.9.1991 v prostorách SOU Rooseveltova v Olomouci.

Škola se od počátku zařadila mezi progresivní a inovativní školy s důrazem na vysokou kvalitu vzdělávání s cílem připravit své žáky na úspěšné studium vysoké školy a uplatnění v praxi.

Rok 1995 znamenal zásadní změnu. Škola získala do nájmu prostory na Nešverově ulici v Olomouci, které se po rekonstrukci staly novým sídlem gymnázia. V následujícím roce proběhly první maturitní zkoušky, kdy z bran naší školy vyšli první absolventi.

V červnu 2001 je dokončena rekonstrukce vnitřních prostor školy,  nově je proveden rozvod počítačové sítě do všech kabinetů a pracoven školy a škola je připojena optickým kabelem k síti CESNET. Výuka probíhá v nově vybudovaných odborných učebnách. Studenti mají možnost využívat internet ve všech prostorách školy.

V průběhu školního roku 2005/2006 přistupuje Moravské reálné gymnázium spol. s r.o. Olomouc k procesu zavádění systému managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2001. Při certifikaci ve všech posuzovaných parametrech naše škola obstála a dne 8. června 2006 obdržela certifikát managementu jakosti jako jedna z prvních škol v České republice.

Významným zlomovým rokem je rok 2007. Zřizovatelem školy se stává církevní právnická osoba Bailiva Čechy, Morava a Slezsko a od 16.7.2007 je škola zaregistrována jako církevní gymnázium. Ke dni 29.2.2008 dochází ke změně názvu školy - z Moravského reálného gymnázia spol. s r.o. Olomouc se stává Církevní gymnázium Německého řádu, spol. s.r.o.. 

V následujících letech dochází k výraznému rozvoji školy, přičemž klíčovým se stává důraz na moderní technologie (nejdříve notebooky, následně tablety).

Na konci března 2016 dochází ke změně právní formy ze společnosti s ručením omezeným na školskou právnickou osobu a oficiální název školy se mění na CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU.

Classis - kompletní studijní agenda Dům dětí a mládeže CGNR Německý řád nfehLMS

Fakultní škola

logo UP
FaF UK
logo UP