1.       zákonný zástupce nebo zletilý uchazeč vyplní přihlášku elektronicky na stránkách classis.cgnr.cz nejpozději do 2. března 2020 do 15:00 hod. Po odeslání přihlášky mu bude zaslán potvrzovací email s přihlašovacími údaji a zákonný zástupce může sledovat stav přihlášky.  Škola nenese odpovědnost za neúspěšné odeslání přihlašovacích údajů z důvodu špatně uvedené e-mailové adresy, odmítnutí odeslaného e-mailu (spam – nevyžádaná pošta) nebo odmítnutí e-mailu z důvodu přeplněné schránky příjemce. Následně je třeba odevzdat papírovou přihlášku do 2. března 2020 do 15:00 hod., která je potvrzena základní školou, a  potvrzení dalších skutečností v souladu s kritérii přijímacího řízení (např. účast a umístění ve školních soutěžích a olympiádách). V případě odeslání přihlášky poštou je rozhodující datum podání.  Uchazeči obdrží nejméně 14 dnů před konáním přijímací zkoušky pozvánku, kde bude uvedeno evidenční číslo, pod kterým budou vedeni v seznamu přijatých / nepřijatých uchazečů. V případě, že přihláška není ověřena školou, je nutné doložit ověřené kopie vysvědčení.

2.       uchazeč si vyzvedne zápisový lístek na základní škole, popř. krajském úřadě;

3.     svůj úmysl vzdělávat se na CíÍRKEVNÍM GYMNÁZIU NĚMECKÉHO ŘÁDU potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Zápisový lístek musí být podepsán uchazečem i zákonným zástupcem. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.  V případě, že zápisový lístek neodevzdá uchazeč ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat žákem školy.

4.       zákonný zástupce podepisuje Smlouvu o podmínkách zabezpečení vzdělávání; v případě, že nebude uzavřena uvedená smlouva, má se za to, že uchazeč  na gymnázium nenastoupí. Pokud nebude ve smluvním termínu uhrazena kauce a poplatek za poskytované služby, má se rovněž za to, že uchazeč nenastoupí a místo bude obsazeno náhradníkem. V případech sociální potřebnosti může CíÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU poskytnout finanční výpomoc k úhradě výše uvedených položek se stanovením splátkového kalendáře;

5.      žádá-li uchazeč o některé se stipendií, je nutné žádost podat současně s přihláškou. Vzor žádosti lze najít na http://www.nadacearcivevodyevzena.cz

Po doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu prostřednictvím ředitele školy.

Classis - kompletní studijní agenda Dům dětí a mládeže CGNR Německý řád nfehLMS

Fakultní škola

logo UP
FaF UK
logo UP