1.       zákonný zástupce nebo zletilý uchazeč vyplní přihlášku elektronicky na stránkách classis.cgnr.cz nejpozději do 1. března 2021 do 15:00 hod. Po odeslání přihlášky mu bude zaslán potvrzovací email s přihlašovacími údaji a zákonný zástupce může sledovat stav přihlášky.  Škola nenese odpovědnost za neúspěšné odeslání přihlašovacích údajů z důvodu špatně uvedené e-mailové adresy, odmítnutí odeslaného e-mailu (spam – nevyžádaná pošta) nebo odmítnutí e-mailu z důvodu přeplněné schránky příjemce. Následně je třeba odevzdat papírovou přihlášku do 1. března 2021 do 15:00 hod., která je potvrzena základní školou, a  potvrzení dalších skutečností v souladu s kritérii přijímacího řízení (např. účast a umístění ve školních soutěžích a olympiádách). V případě odeslání přihlášky poštou je rozhodující datum podání.  Uchazeči obdrží nejméně 14 dnů před konáním přijímací zkoušky pozvánku, kde bude uvedeno evidenční číslo, pod kterým budou vedeni v seznamu přijatých / nepřijatých uchazečů. V případě, že přihláška není ověřena školou, je nutné doložit ověřené kopie vysvědčení.

2.       uchazeč si vyzvedne zápisový lístek na základní škole

3.     svůj úmysl vzdělávat se na CíÍRKEVNÍM GYMNÁZIU NĚMECKÉHO ŘÁDU potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Zápisový lístek musí být podepsán uchazečem i zákonným zástupcem. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.  V případě, že zápisový lístek neodevzdá uchazeč ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat žákem školy.

4.       zákonný zástupce podepisuje Smlouvu o podmínkách zabezpečení vzdělávání; v případě, že nebude uzavřena uvedená smlouva, má se za to, že uchazeč  na gymnázium nenastoupí. Pokud nebude ve smluvním termínu uhrazen poplatek za poskytované služby vyplývající ze smlouvy, má se rovněž za to, že uchazeč nenastoupí a místo bude obsazeno náhradníkem. V případech sociální potřebnosti může CíÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU poskytnout finanční výpomoc k úhradě výše uvedených položek se stanovením splátkového kalendáře;

5.      žádá-li uchazeč o některé se stipendií, je nutné žádost podat současně s přihláškou. Vzor žádosti lze najít na http://www.nadacearcivevodyevzena.cz

Po doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu prostřednictvím ředitelky školy.

Classis - kompletní studijní agenda Dům dětí a mládeže CGNR Německý řád nfehLMS

Fakultní škola

logo UP
FaF UK
logo UP