b_290_190_16777215_00_images_perex5.jpg

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2015/2016

V souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský zákon“) a ustanovení § 2 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, ředitel Církevního gymnázia Německého řádu, spol. s r. o.,

vyhlašuje

druhé kolo přijímacího řízení do prvního ročníku střední školy do následujících oborů vzdělání pro školní rok 2015/2016

7941K/41 Gymnázium (4letý vzdělávací cyklus, denní forma vzdělávání)

 

1.      Kritéria

V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 písm. a), § 60 odst. 4 a § 60 odst. 13 školského zákona, v platném znění, jsou pro druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 stanovena následující kritérium:

Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání

Uchazeči budou hodnoceni podle výsledků prospěchu

-          ve druhém pololetí 8. ročníku základní školy,    

-          v prvním pololetí 9. ročníku základní školy.  

Maximální počet bodů – 100 bodů za průměr 1,0

Výpočet pro udělení bodů za průměr: 100 –((p1+p2)/2-1)*100, kde p1 je průměr ve druhém pololetí 8. ročníku základní školy  a p2 je průměr v prvním pololetí 9. ročníku základní školy. Při průměru větším než 2,0 včetně se body nepřidělují

Uchazeči, kteří nekonají přijímací zkoušku a jsou přijati bez přijímací zkoušky, body nezískávají.

 

2.      Přijetí uchazečů

Přijetí uchazečů je podmíněno podpisem smlouvy o vzdělávání mezi Církevním gymnáziem Německého řádu, spol. s r.o., a zákonným zástupcem nebo zletilým žákem a splněním podmínek vyplývajících z této smlouvy, tj. úhrada kauce a ceny produktového balíčku.

 

3.      Volný počet míst

V druhém kole jsou volná 2 místa.

 

4.      Termín podávání přihlášek

Přihlášky je možné podávat v termínu od vyhlášení do odvolání – písemnou formou na sekretariát školy.

 

5.      Hodnocení uchazečů a oznámení výsledků přijímacího řízení

Ředitel Církevního gymnázia Německého řádu, spol. s r. o., ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po posledním dni podávání přihlášek

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče doručí škola zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, který je uveden v přihlášce ke studiu.

 

V Olomouci 21. května 2015

Classis - kompletní studijní agenda Dům dětí a mládeže CGNR Německý řád nfehLMS

Fakultní škola

logo UP
FaF UK
logo UP