Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 si můžete stáhnout ZDE. 

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2015/2016

V souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský zákon“) ředitel Církevního gymnázia Německého řádu, spol. s r. o.

vyhlašuje

první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku střední školy do následujících oborů vzdělání pro školní rok 2015/2016

▪            7941K/81 Gymnázium (8letý vzdělávací cyklus, denní forma vzdělávání)
▪            7941K/41 Gymnázium (4letý vzdělávací cyklus, denní forma vzdělávání)
▪            7941K/41 Gymnázium (4letý vzdělávací cyklus, distanční forma vzdělávání)

 

I.

Konání a nekonání přijímací zkoušky při přijímacím řízení, termíny konání přijímací zkoušky, stanovení jednotných kritérií a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů při přijímacím řízení pro obor vzdělání 7941K/81 Gymnázium (8letý vzdělávací cyklus, denní forma vzdělávání)

1.        Rozhodnutí o nekonání přijímací zkoušky
V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 a odst. 4 písm. a) školského zákona, v platném znění, ředitel Církevního gymnázia Německého řádu, spol. s r. o., rozhodl takto:
Přijímací zkouška se v prvním kole přijímacího řízení  nekoná.

 

2.      Jednotná kritéria přijímacího řízení
V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 písm. a), § 60 odst. 4 a § 60 odst. 13 školského zákona, v platném znění, jsou pro první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 stanovena následující kritéria:

2.1.            Kritérium 1
Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání

Uchazeči budou hodnoceni podle výsledků prospěchu
-         
ve druhém pololetí 4. ročníku základní školy
-         
v prvním pololetí 5. ročníku základní školy  

Maximální počet bodů : +300 bodů za průměr 1,0
Minimální počet bodů: 0

Výpočet pro udělení bodů za průměr: (100 –((p1+p2)/2-1)*100)*3,
kde p1 je průměr ve druhém pololetí 4. ročníku základní školy  a p2 je průměr v prvním pololetí 5. ročníku základní školy.
Při průměru větším než 2,0 včetně se body nepřidělují.

2.2.            Kritérium 2
Výsledky pilotního ověřování organizace přijímacího řízení
Uchazeč bude hodnocen podle výsledků v rámci pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů
český jazyk a literatura – max. 50 bodů – body odpovídají bodovému hodnocení testu
matematika – max. 50 bodů – body odpovídají bodovému hodnocení testu

2.3.  Kritérium 3
Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Každé kritérium je bodově ohodnoceno následovně:

·         vítězství nebo významné umístění  (1. – 3. místo)  v soutěžích kategorie A vyhlašovaných MŠMT na úrovni okresního kola  +10 bodů
·         vítězství nebo významné umístění  (1. – 3. místo)  v soutěžích kategorie A vyhlašovaných MŠMT na úrovni krajského kola  +50 bodů
·         vítězství nebo významné umístění  (1. – 5. místo)  v soutěžích kategorie A vyhlašovaných MŠMT na úrovni celostátního kola  +200 bodů
·         vítězství nebo významné umístění  (1. – 3. místo)  v soutěžích kategorie B vyhlašovaných MŠMT na úrovni okresního kola  +5 bodů
·         vítězství nebo významné umístění  (1. – 3. místo)  v soutěžích kategorie B vyhlašovaných MŠMT na úrovni krajského kola   +25 bodů
·         vítězství nebo významné umístění  (1. – 5. místo)  v soutěžích kategorie B vyhlašovaných MŠMT na úrovni celostátního kola  +100 bodů
·         účast v mezinárodní soutěži, která navazuje na soutěže vyhlašované MŠMT kategorie A a B   +200 bodů
·         zařazení do státní reprezentace včetně mládežnických kategorií  +200 bodů
·         vítězství nebo významná umístění v jiných vědomostních, uměleckých nebo sportovních či jiných soutěžích na republikové úrovni   +30 bodů
·         výsledek šetření pedagogicko-psychologické poradny o mimořádném nadání  +150 bodů
·         doporučení duchovního správce ke studiu na Církevním gymnáziu Německého řádu, spol. s r. o.  +100 bodů
·         aktivní zapojení v online podpoře mimořádného nadání, kterou organizuje škola nebo školní klub Církevního gymnázia Německého řádu, spol. s r. o., prostřednictvím webového portálu  0 až +300 bodů

O uznání doloženého výsledku aktivity uchazeče pro jeho hodnocení v přijímacím řízení rozhoduje přijímací komise.

2.4.  Kritérium 4
Hodnocení podle výsledků testu studijních předpokladů

Uchazeč bude hodnocen podle výsledků testu studijních předpokladů připraveného ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Test nehodnotí znalosti uchazeče. Je konstruován k ověření obecných studijních předpokladů uchazečů.

Maximální bodové hodnocení: 500 bodů
Minimální bodové hodnocení: 0 bodů

Upozorňujeme, že test studijních předpokladů se uskuteční ve stejném termínu, jako pilotní ověřování.


Výpočet počtu bodů získaných při přijímacím řízení

Výpočtový vzorec
V + T + DS + TSP = celkový počet bodů v rámci přijímacího řízení

Legenda (vysvětlení výpočtového vzorce)

V

získané body odpovídající znalostem uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání (viz bod 2.1)

nejvýše 300 bodů

T

získané body v testu (viz bod 2.2)

nejvýše 100 bodů

DS

body získané za další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (viz. bod 2.3.)

nejvýše 1370 bodů (teoretické maximum je vyšší, avšak nereálné)

TSP

body získané v testu  studijních předpokladů (viz. bod 2.4)

nejvýše  500 bodů

Nejlepší možný výsledek

300 + 100 + 1370 + 500 = 2270 bodů

Nejhorší možný výsledek

0+ 0 + 0 + 0 = 0 bodů

3.        Přijetí uchazečů

Přijetí uchazečů je podmíněno podpisem smlouvy o vzdělávání mezi Církevním gymnáziem Německého řádu, spol. s r.o., a zákonným zástupcem nebo zletilým žákem a splněním podmínek vyplývajících z této smlouvy, tj. úhrada kauce a ceny produktového balíčku (alternativně se jedná o poskytnutí daru Nadačnímu fondu arcivévody Evžena Habsbuského)

Výkony uchazečů budou posuzovány podle počtu získaných bodů.

Uchazeč, který získá v rámci přijímacího řízení 50 a více bodů, splnil podmínky přijímacího řízení.

Uchazeč, který splnil podmínky přijímacího řízení, je přijat, jestliže se umístí v celkovém pořadí uchazečů do skutečného počtu přijímaných uchazečů nebo byl přijatý na základě odvolacího řízení. V případě, že nebude v odvolacím řízení nikdo přijat, budou přijati uchazeči podle dalšího pořadí.

Postup v případě rovnosti bodů

V případě další rovnosti bodů o pořadí uchazečů rozhodne bodový zisk za další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

V případě rovnosti bodů o pořadí rozhodne bodový zisk v testu studijních předpokladů.

V případě rovnosti bodů o pořadí uchazečů rozhodne bodový zisk za prospěch z předchozího vzdělávání.

4.        Přiznané uzpůsobení podmínek v průběhu přijímací zkoušky

Uchazeči zdravotně postižení nebo zdravotně znevýhodnění podle § 16 školského zákona, v platném znění, doloží vyjádření příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC), které je zařazeno do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Tito uchazeči mají nárok na uzpůsobení podmínek konání přijímací zkoušky v souladu s doloženým vyjádřením (např. prodloužení času konání zkoušky, zvětšení písma).

5.        Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů              1 třída              24 uchazečů

Z tohoto počtu budou dvě místa vyčleněna pro odvolací řízení.

6.        Hodnocení uchazečů a oznámení výsledků přijímacího řízení

Ředitel Církevního gymnázia Německého řádu, spol. s r. o., ukončí hodnocení uchazečů nejpozději termínu do 30. dubna 2015, ne však dříve než 22. dubna 2015

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem zveřejní na úřední desce školy, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup (uchazeči je registrační číslo sděleno současně se sdělením o nekonání přijímací zkoušky a pozvánkou k pilotnímu ověřování).

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče doručí škola zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, který je uveden v přihlášce ke studiu.


II.

Konání a nekonání přijímací zkoušky při přijímacím řízení, termíny konání přijímací zkoušky, stanovení jednotných kritérií a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů při přijímacím řízení pro obor vzdělání 7941K/41 Gymnázium (4letý vzdělávací cyklus, denní forma vzdělávání)

1.        Rozhodnutí o nekonání přijímací zkoušky

V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 a odst. 4 písm. a) školského zákona, v platném znění, ředitel Církevního gymnázia Německého řádu, spol. s r. o., rozhodl takto:

Přijímací zkouška se v prvním kole přijímacího řízení  nekoná.

2.      Jednotná kritéria přijímacího řízení

 

V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 písm. a), § 60 odst. 4 a § 60 odst. 13 školského zákona, v platném znění, jsou pro první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 stanovena následující kritéria:

2.1.            Kritérium 1

Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání

Uchazeči budou hodnoceni podle výsledků prospěchu

-          ve druhém pololetí 8. ročníku základní školy (nebo odpovídajícím ročníku víceletého gymnázia) 

-          v prvním pololetí 9. ročníku základní školy (nebo odpovídajícím ročníku víceletého gymnázia).

Maximální počet bodů : +400 bodů za průměr 1,0

Minimální počet bodů: 0

Výpočet pro udělení bodů za průměr: (100 –((p1+p2)/2-1)*100)*4,

kde p1 je průměr ve druhém pololetí 8. ročníku základní školy (nebo odpovídajícím ročníku víceletého gymnázia) a p2 je průměr v prvním pololetí 9. ročníku základní školy (nebo odpovídajícím ročníku víceletého gymnázia). Při průměru větším než 2,0 včetně se body nepřidělují.

2.2.            Kritérium 2

Výsledky pilotního ověřování organizace přijímacího řízení

Uchazeč bude hodnocen podle výsledků v rámci pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů

český jazyk a literatura – max. 50 bodů – body odpovídají bodovému hodnocení testu

matematika – max. 50 bodů – body odpovídají bodovému hodnocení testu

2.3.  Kritérium 3

Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Každé kritérium je bodově ohodnoceno následovně:

•          vítězství nebo významné umístění  (1. – 3. místo)  v soutěžích kategorie A vyhlašovaných MŠMT na úrovni okresního kola  +10 bodů

•          vítězství nebo významné umístění  (1. – 3. místo)  v soutěžích kategorie A vyhlašovaných MŠMT na úrovni krajského kola  +50 bodů

•          vítězství nebo významné umístění  (1. – 5. místo)  v soutěžích kategorie A vyhlašovaných MŠMT na úrovni celostátního kola  +200 bodů

•          vítězství nebo významné umístění  (1. – 3. místo)  v soutěžích kategorie B vyhlašovaných MŠMT na úrovni okresního kola  +5 bodů

•          vítězství nebo významné umístění  (1. – 3. místo)  v soutěžích kategorie B vyhlašovaných MŠMT na úrovni krajského kola   +25 bodů

•          vítězství nebo významné umístění  (1. – 5. místo)  v soutěžích kategorie B vyhlašovaných MŠMT na úrovni celostátního kola  +100 bodů

•          účast v mezinárodní soutěži, která navazuje na soutěže vyhlašované MŠMT kategorie A a B   +200 bodů

•          zařazení do státní reprezentace včetně mládežnických kategorií  +200 bodů

•          vítězství nebo významná umístění v jiných vědomostních, uměleckých nebo sportovních či jiných soutěžích na republikové úrovni   +30 bodů

•          výsledek šetření pedagogicko-psychologické poradny o mimořádném nadání  +150 bodů

•          doporučení duchovního správce ke studiu na Církevním gymnáziu Německého řádu, spol. s r. o.  +100 bodů

•            aktivní zapojení v online podpoře mimořádného nadání, kterou organizuje škola nebo školní klub Církevního gymnázia Německého řádu, spol. s r. o., prostřednictvím webového portálu  0 až +300 bodů

 

O uznání doloženého výsledku aktivity uchazeče pro jeho hodnocení v přijímacím řízení rozhoduje přijímací komise.

Výpočet počtu bodů získaných při přijímacím řízení

Výpočtový vzorec

V + T + DS  = celkový počet bodů v rámci přijímacího řízení

Legenda (vysvětlení výpočtového vzorce)

V

získané body odpovídající znalostem uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání (viz bod 2.1)

nejvýše 400 bodů

T

získané body v testu (viz bod 2.2)

nejvýše 100 bodů

DS

body získané za další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (viz. bod 2.3.)

nejvýše  bodů 1370 (teoretické maximum je vyšší, avšak nereálné)

Nejlepší možný výsledek

400 + 100 + 1370 = 1870 bodů

Nejhorší možný výsledek

0+ 0 + 0 = 0 bodů

3.        Přijetí uchazečů

Přijetí uchazečů je podmíněno podpisem smlouvy o vzdělávání mezi Církevním gymnáziem Německého řádu, spol. s r.o., a zákonným zástupcem nebo zletilým žákem a splněním podmínek vyplývajících z této smlouvy, tj. úhrada kauce a ceny produktového balíčku (alternativně se jedná o poskytnutí daru Nadačnímu fondu arcivévody Evžena Habsbuského)

Výkony uchazečů budou posuzovány podle počtu získaných bodů.

Uchazeč, který získá v rámci přijímacího řízení 50 a více bodů, splnil podmínky přijímacího řízení.

Uchazeč, který splnil podmínky přijímacího řízení, je přijat, jestliže se umístí v celkovém pořadí uchazečů do skutečného počtu přijímaných uchazečů nebo byl přijatý na základě odvolacího řízení. V případě, že nebude v odvolacím řízení nikdo přijat, budou přijati uchazeči podle dalšího pořadí.

Postup v případě rovnosti bodů

V případě další rovnosti bodů o pořadí uchazečů rozhodne bodový zisk za další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

V případě rovnosti bodů o pořadí uchazečů rozhodne bodový zisk za prospěch z předchozího vzdělávání.

4.        Přiznané uzpůsobení podmínek v průběhu přijímací zkoušky

Uchazeči zdravotně postižení nebo zdravotně znevýhodnění podle § 16 školského zákona, v platném znění, doloží vyjádření příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC), které je zařazeno do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Tito uchazeči mají nárok na uzpůsobení podmínek konání přijímací zkoušky v souladu s doloženým vyjádřením (např. prodloužení času konání zkoušky, zvětšení písma).

5.        Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů              2 třídy             44 uchazečů

Z tohoto počtu budou dvě místa vyčleněna pro odvolací řízení.

6.        Hodnocení uchazečů a oznámení výsledků přijímacího řízení

Ředitel Církevního gymnázia Německého řádu, spol. s r. o., ukončí hodnocení uchazečů nejpozději termínu do 30. dubna 2015, ne však dříve než 22. dubna 2015

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem zveřejní na úřední desce školy, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup (uchazeči je registrační číslo sděleno současně se sdělením o nekonání přijímací zkoušky a pozvánkou k pilotnímu ověřování).

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče doručí škola zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, který je uveden v přihlášce ke studiu.


III.

Konání a nekonání přijímací zkoušky při přijímacím řízení, termíny konání přijímací zkoušky, stanovení jednotných kritérií a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů při přijímacím řízení pro obor vzdělání 7941K/41 Gymnázium (4letý vzdělávací cyklus, distanční forma vzdělávání)

V souladu s ustanovením § 60 odst. 4   školského zákona, v platném znění, ředitel Církevního gymnázia Německého řádu, spol. s r. o., rozhodl takto:

Uchazeč v rámci přijímacího řízení nekoná přijímací zkoušku a je přijat bez konání přijímací zkoušky, jestliže prokázal další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Tyto skutečnosti prokáže, jestliže splní alespoň jednu z následujících podmínek:

a)    Uchazeč  projevil mimořádný a výjimečný zájem o obor vzdělávání nebo prokázal mimořádné nadání, hodné zvláštního zřetele .

Počet uchazečů, kteří budou přijati na základě tohoto kritéria, nepřevýší celkový počet přijatých žáků.

Za projev mimořádného nadání se považuje například:

•          vítězství nebo významné umístění v soutěžích vyhlašovaných MŠMT na úrovni okresního, krajského a celostátního nebo mezinárodního kola soutěže,

•          zařazení do státní reprezentace včetně mládežnických kategorií,

•          vítězství nebo významná umístění v jiných vědomostních, uměleckých nebo sportovních či jiných soutěžích na republikové úrovni.

Za projev mimořádného zájmu lze považovat například:

•            aktivní zapojení v online podpoře mimořádného nadání, které organizuje škola nebo školní klub Církevního gymnázia Německého řádu, spol. s r. o., prostřednictvím webového portálu.

O uplatnění tohoto kritéria rozhoduje ředitel školy na základě posouzení doložených projevů mimořádného a výjimečného zájmu nebo nadání, které uzná za okolnosti hodné zvláštního zřetele.

 

b)   Uchazeč získal průměrný prospěch z předchozího vzdělávání do 1, 5 (včetně) ve druhém pololetí 4. ročníku základní školy a do 1,5 (včetně) v prvním pololetí 9. ročníku základní školy (nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia)

a současně počet uchazečů splňujících tuto podmínku průměrného prospěchu nepřevyšuje počet přijímaných uchazečů.

 

O tom, zda uchazeč splňuje alespoň jednu z výše uvedených podmínek a je přijat bez konání přijímací zkoušky, jsou zákonní zástupci uchazeče nebo zletilý uchazeč informováni bez zbytečného odkladu.

Uchazeč, který nesplní ani jednu z výše uvedených podmínek, doloží předpoklady ke vzdělávání vysvědčením osvědčujícím ukončení základního vzdělávání. Přijímací zkouška se nekoná.

O přijetí uchazeče rozhoduje ředitel školy na základě posouzení doložených dokladů prokazujících  předpoklady ke studiu na Církevním gymnáziu Německého řádu, spol. s r. o.

1.        Přijetí uchazečů

Přijetí uchazečů je podmíněno podpisem smlouvy o vzdělávání mezi Církevním gymnáziem Německého řádu, spol. s r.o., a zákonným zástupcem nebo zletilým žákem a splněním podmínek vyplývajících z této smlouvy, tj. úhrada školného na následující školní rok.

Přijatí uchazeči jsou zařazeni do pořadí přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem.

Uchazeči, kteří nesplní podmínku podpisu smlouvy o vzdělávání a následnou úhradu plateb, jsou zařazeni do pořadí nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem.

2.        Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů              1 třída              15 uchazečů

Z tohoto počtu budou dvě místa vyčleněna pro odvolací řízení.

3.        Hodnocení uchazečů a oznámení výsledků přijímacího řízení

Ředitel Církevního gymnázia Německého řádu, spol. s r. o., ukončí hodnocení uchazečů nejpozději termínu do 30. dubna 2015, ne však dříve než 22. dubna 2015

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem zveřejní na úřední desce školy, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup (uchazeči, který přijímací zkoušku nekoná, je registrační číslo sděleno současně se sdělením o nekonání přijímací zkoušky).

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče doručí škola zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, který je uveden v přihlášce ke studiu.

Olomouc 29. ledna 2015

Mgr. Ivan Luger

 

ředitel Církevního gymnázia Německého řádu, spol. s r. o.

Classis - kompletní studijní agenda Dům dětí a mládeže CGNR Německý řád nfehLMS